sobota   13. 07. 2024
strona główna  |  satysfakcja gwarantowana  |  mój koszyk  |  moje konto  |  pomoc  |  schowek  |  regulamin  |  kontakt
HD DVD
FILMY DVD
MUZYCZNE DVD
BLU RAY
LOGOWANIE
 login:  
 hasło:
Rejestruję się  /  Przypomnij hasło
SZUKAM DVD
 Szukaj:
 W polu:
ALFABETYCZNIE

 Tytuł:

GATUNKI

  sensacyjne
  thrillery
  science fiction
  komedie
  historyczne
  familijne
  animowane
  przygodowe
  dramaty
  melodramaty
  obyczajowe
  horrory
  wojenne
  westerny
  kolekcje
  seriale TV
  musicale
  filmy muzyczne
  dokumentalne
  filmy polskie
  anime
  sport CHIC
  bollywood
  kabaret
  teatr
  pop
  rock
  hip-hop & rap
  muzyka rozrywkowa
  blues & soul
  jazz
  muzyka poważna
  balet
  muzyka filmowa
  GRY
  płyty vinylowe
  torebki
  filmy BLU-RAY
  muzyka BLU-RAY
  MP3
  muzyka CD
  T-shirt
 
 
 Polecam filmydvd.pl znajomym

 Dodaję do ulubionych
 
Bezpieczeństwo zakupów:

Bezpieczeństwo

 
 
Twoja opinia na temat funkcjonowania sklepu www.filmydvd.pl będzie dla nas cenna.

 
 
  Regulamin
Regulamin obowiązujący od 2.06.2016

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Postanowienia ogólne

I. Definicje

a. BOK - Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji

b. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży

c. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu

d. Klient / Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin

e. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f. Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu

g. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki

h. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta

i. Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Sprzedawcy lub towarów lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą (tj. towarów lub usług, które nie są Towarami lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę)

j. Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

k. Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu internetowego www.filmydvd.pl

l. Sprzedawca - NETSALE Krzysztof Kałuża, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą:
32-700 Bochnia, ul.Łychów 28
NIP: 679-190-84-88
Regon 015799738
Rachunek bankowy: Alior Bank SA nr 31 2490 0005 0000 4530 9874 2808
e-mail: sklep@filmydvd.pl Zwane dalej Netsale

m. Towar/produkt - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny

n. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu

o. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki

p. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu - Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać aktywny adres e-mail

r. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży

s. Zapowiedź - Towar, który w momencie złożenia Zamówienia nie jest dostępny. Przewidywany początek dostępności Zapowiedzi określony jest każdorazowo w karcie Towaru oznaczonego jako Zapowiedź. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Zapowiedzi, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

II. Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta (BOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 10.00 do 12.00 i od 15.00 do 20.00 pod numerem telefonu +48 122 683 533 oraz pod adresem e-mail: sklep@filmydvd.pl. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z BOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

III. Rejestracja i zakładanie konta w sklepie (Zawarcie Umowy o świadczenie bezpłatnych usług)

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:

a. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta)
b. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka
c. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu
d. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera

2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi:

a. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży
b. dopasowywanie treści reklamowych do zainteresowań danego Klienta
c. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki)
d. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia
e. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia
f. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień

3. W celu dokonywania zakupów, każdy Użytkownik powinien się zarejestrować (w panelu LOGOWANIE - "rejestruję się" lub poprzez "moje konto"). Rejestracja jest jednorazowa. Przy kolejnych zakupach Użytkownik posługuje się loginem (unikalnym identyfikatorem klienta, najczęściej adres e-mail) i hasłem podanym podczas rejestracji w trakcie pierwszego zakupu.

4. W przypadku zapomnienia hasła przez Użytkownika, istnieje możliwość jego przypomnienia w tym celu należy kliknąć na link "przypomnij hasło" w panelu LOGOWANIE lub dokonać tego samego w panelu "moje konto". Przy rejestracji Użytkownika, wymagane jest podanie następujących danych:
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy dla Użytkowników instytucjonalnych i firm.
 • adres zamieszkania: ulicę i numer domu/mieszkania lub adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. Pod wskazany adres będą wysyłane zamówione produkty. Adres ten można zmienić przy realizacji zamówienia.
 • adres e-mail, na który wyślemy potwierdzenie przyjęcia zamówienia z prośbą o jego potwierdzenie.
 • telefon wraz z numerem kierunkowym
 • NIP w przypadku firm
 • osobę zamawiającą w imieniu firmy (dotyczy firm)
5. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty Ceny.

6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta
b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania
c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i nie zakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu
d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umowy Sprzedaży.

7. Klient zobowiązany jest również do:

a. nie dostarczania i nie przekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
b. niepodejmowania działań takich jak:
- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie nie zamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych)
- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nie przeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów
- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów

8. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta

9. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie § 5 ust. 8 i 9 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

10. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.

11. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

IV. Zamówienia oraz sposoby składania zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.filmydvd.pl.

2. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie sklepu lub u jego dostawców. Wszystkie ceny produktów podajemy w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT.

3. Zamówienia od Użytkowników przyjmowane są poprzez stronę internetową 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
a. wyboru zamawianych towarów lub usług,
b. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

5. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem "Składam zamówienie" z uzupełnieniem "Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty" oznaczającej, ze Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

6. Użytkownik, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Użytkownika - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Użytkownika zamówienia, Sklep przesyła do Użytkownika specyfikację dokonanego zamówienia na podany adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Użytkownika adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

7. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Użytkownikiem za zawartą. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

8. W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail.

9. Zamówienia złożone na plakaty nie będą łączone z zamówieniami na pozostałe produkty. Netsale zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień powyżej 2000 PLN, za które zapłata ma nastąpić przy odbiorze.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

V. Sposoby płatności

Użytkownik ma możliwość wyboru spośród kilku sposobów dokonywania płatności za zakupiony towar:

Dla dostaw realizowanych na terenie Polski:
 • kartą kredytową - w sklepie Filmydvd.pl akceptujemy karty kredytowe VISA, MasterCard, JCB, Diners Club International, Maestro, Visa Electron.
 • przelewem bankowym - Użytkownik dokonuje przelewu na podany numer konta bankowego, zamówienie jest realizowane po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy sklepu. Przed dokonaniem przelewu Użytkownik otrzymuje od nas informację o tym, że zamówiony produkt lub zamówione produkty przygotowane są do wysyłki.
 • płatne przy odbiorze - Użytkownik płaci przy odbiorze przesyłki w urzędzie pocztowym lub u listonosza (dotyczy dostaw realizowanych na terenie Polski)
 • Dla dostaw realizowanych poza terytorium Polski:
 • kartą kredytową - w sklepie Filmydvd.pl akceptujemy karty kredytowe VISA, MasterCard, JCB, Diners Club International, Maestro, Visa Electron - patrz bezpieczeństwo zakupów. Karta kredytowa obciążana jest w momencie, kiedy produkty przygotowane są do wysyłki i rozpoczynamy realizację zamówienia.
 • przelewem bankowym - Użytkownik dokonuje przelewu na podany numer konta bankowego, zamówienie jest realizowane po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy sklepu. Przed dokonaniem przelewu Użytkownik otrzymuje od nas informację o tym, że zamówiony produkt lub zamówione produkty przygotowane są do wysyłki.
 • Płatność przelewem realizowana jest w PLN tylko dla posiadaczy rachunku na terenie Polski.

  W sklepie korzystamy z usług autoryzacji i rozliczenia transakcji (zakupów opłaconych kartami kredytowymi) za pośrednictwem centrum autoryzacyjnego - Dotpay, 30-552 Kraków ul. Wielicka 72, www.dotpay.pl

  VI. Upusty i ceny

  1. Dla stałych Klientów, którzy w ciągu danego roku liczonego od daty pierwszego zakupu, zakupili produkty za kwotę:
  • powyżej 500 PLN udzielamy dodatkowy rabat w wysokości 1%
  • powyżej 1 000 PLN udzielamy dodatkowy rabat w wysokości 2%
  • powyżej 1 500 PLN dodatkowy rabat wynosi 3%
  • powyżej 2 000 PLN rabat wynosi 4%
  2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podane są:
  a. podawane są w złotych polskich,
  b. zawierają podatek VAT,
  c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

  VII. Koszty i sposoby dostawy

  Wysyłki realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących sposobów dostawy towaru:
  • przesyłka priorytetowa (Europa, USA i Kanada, Australia, Ameryka Południowa, Azja, Afryka) - Poczta Polska
  • przesyłka za pobraniem (na terytorium Polski) - Poczta Polska
  • przesyłka kurierska (na terytorium Polski) - Kurier UPS
  Do ceny produktów doliczamy koszty dostawy i wynoszą one odpowiednio:
  wysyłka na terenie Polski
  POCZTA POLSKA
 • przy płatności dokonywanej przy odbiorze (wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej) - w zależności od wartości zamówienia:
  • Zamówienie do 99,99 PLN - koszt wysyłki 14,00 PLN
  • Zamówienie od 100,00 - 199,99 - koszt wysyłki 11,00 PLN
  • Zamówienie od 200,00 - 299,99 - koszt wysyłki 8,00 PLN
  • Zamówienie od 300,00 PLN - koszt wysyłki 0 PLN
 • przy płatności kartą kredytową (wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej) - w zależności od wartości zamówienia:
  • Zamówienie do 199,99 - koszt wysyłki 11,00 PLN
  • Zamówienie od 200,00 - 299,99 - koszt wysyłki 8,00 PLN
  • Zamówienie od 300,00 PLN - koszt wysyłki 0 PLN
 • przy płatności przelewem - przedpłata na konto (wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej) - w zależności od wartości zamówienia:
  • Zamówienie do 199,99 - koszt wysyłki 11,00 PLN
  • Zamówienie od 200,00 - 299,99 - koszt wysyłki 8,00 PLN
  • Zamówienie od 300,00 PLN - koszt wysyłki 0 PLN
 • KURIER UPS
 • przy płatności dokonywanej przy odbiorze (wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS) - w zależności od wartości zamówienia:
  • Zamówienie do 299,99 - koszt wysyłki 30,00 PLN
  • Zamówienie od 300,00 - 599,99 - koszt wysyłki 28,00 PLN
  • Zamówienie od 600,00 PLN - koszt wysyłki 0 PLN
 • przy płatności kartą kredytową (wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS) - w zależności od wartości zamówienia:
  • Zamówienie do 299,99 - koszt wysyłki 28,00 PLN
  • Zamówienie od 300,00 - 599,99 - koszt wysyłki 25,00 PLN
  • Zamówienie od 600,00 PLN - koszt wysyłki 0 PLN
 • przy płatności przelewem - przedpłata na konto (wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS) - w zależności od wartości zamówienia:
  • Zamówienie do 299,99 - koszt wysyłki 28,00 PLN
  • Zamówienie od 300,00 - 599,99 - koszt wysyłki 25,00 PLN
  • Zamówienie od 600,00 PLN - koszt wysyłki 0 PLN
 • Jeżeli wartość jednorazowego zamówienia przekracza 300 PLN dla przesyłek realizowanych na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej, dostawa odbywa się na koszt Netsale, niezależnie od wybranej formy płatności. Jeżeli wartość jednorazowego zamówienia przekracza 600 PLN dla przesyłek realizowanych na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, dostawa odbywa się na koszt Netsale.

  Wysyłka za granicę

  Koszty wysyłek realizowanych za granicę uzależnione są od wagi zamówionych produktów (przeciętnie 1 płyta waży około 0,12 kg):
 • Europa:
  • Waga zamówionych produktów - do 0,35 kg - koszt wysyłki 17,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 0,351 kg do 0,5 kg - koszt wysyłki 23,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 0,51 do 1 kg - koszt wysyłki 37,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 1,01 kg do 2 kg - koszt wysyłki 82,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 2,01 kg do 3 kg - koszt wysyłki 98,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 3,01 kg do 4 kg - koszt wysyłki 102,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 4,01 kg do 5 kg - koszt wysyłki 114,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 5,01 kg do 6 kg - koszt wysyłki 117,00 PLN
 • Ameryka Północna:
  • Waga zamówionych produktów - do 0,35 kg - koszt wysyłki 20,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 0,351 kg do 0,5 kg - koszt wysyłki 26,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 0,51 do 1 kg - koszt wysyłki 51,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 1,01 kg do 2 kg - koszt wysyłki 102,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 2,01 kg do 3 kg - koszt wysyłki 126,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 3,01 kg do 4 kg - koszt wysyłki 146,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 4,01 kg do 5 kg - koszt wysyłki 184,00 PLN
 • Australia:
  • Waga zamówionych produktów - do 0,35 kg - koszt wysyłki 30,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 0,351 kg do 0,5 kg - koszt wysyłki 42,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 0,51 do 1 kg - koszt wysyłki 73,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 1,01 kg do 2 kg - koszt wysyłki 145,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 2,01 kg do 3 kg - koszt wysyłki 231,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 3,01 kg do 4 kg - koszt wysyłki 272,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 4,01 kg do 5 kg - koszt wysyłki 312,00 PLN
 • Afryka:
  • Waga zamówionych produktów - do 0,35 kg - koszt wysyłki 24,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 0,351 kg do 0,5 kg - koszt wysyłki 35,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 0,51 do 1 kg - koszt wysyłki 45,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 1,01 kg do 2 kg - koszt wysyłki 102,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 2,01 kg do 3 kg - koszt wysyłki 126,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 3,01 kg do 4 kg - koszt wysyłki 146,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 4,01 kg do 5 kg - koszt wysyłki 184,00 PLN
 • Ameryka Południowa i Azja:
  • Waga zamówionych produktów - do 0,35 kg - koszt wysyłki 26,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 0,351 kg do 0,5 kg - koszt wysyłki 36,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 0,51 do 1 kg - koszt wysyłki 54,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 1,01 kg do 2 kg - koszt wysyłki 145,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 2,01 kg do 3 kg - koszt wysyłki 189,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 3,01 kg do 4 kg - koszt wysyłki 235,00 PLN
  • Waga zamówionych produktów - od 4,01 kg do 5 kg - koszt wysyłki 278,00 PLN
 • Koszty dostawy ponosi Użytkownik. Wszystkie przesyłki zagraniczne wysyłamy pocztą priorytetową jako przesyłki rejestrowe. W przypadku większej ilości zamawianych płyt (powyżej 5 kg) w celu określenia kosztów przesyłki skontaktuj się z nami: sklep@filmydvd.pl

  Przesyłki realizowane poza granicę Unii Europejskiej mogą podlegać dodatkowym opłatom celnym oraz lokalnemu podatkowi VAT. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi przepisami celnymi i podatkowymi w danym państwie do którego realizowana jest dostawa.

  VIII. Rachunki i faktury

  Do wszystkich zrealizowanych zamówień wystawiamy faktury. Faktura stanowi podstawę złożenia reklamacji. Na odwrocie każdej faktury znajdują się zasady dotyczące postępowania w przypadku zwrotu towaru lub reklamacji. Dla podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej i posiadających NIP UE istnieje możliwość wystawienia faktury VAT UE na wewnątrzwspólnotową dostawę towaru.

  IX. Prawo odstąpienia od umowy i zwroty

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres korespondencyjny Sklepu oraz dokonać zwrotu towaru. WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.

  3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem tego terminu.

  4. Sklep zapewnia możliwość złożenia Oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Użytkownik może wysyłać Oświadczenie na adres e-mail:sklep@filmydvd.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane drogą pocztową na nasz adres korespondencyjny.

  5. Sklep za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  7. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 - dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

  8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść

  9. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
  a. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  b. dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami
  c. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  d. dostarczania treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

  10. Zwrotów należy dokonywać na nasz adres korespondencyjny: Netsale ul.Łychów 28, 32-700 Bochnia

  X. Gwarancja i reklamacje

  1. Każdy produkt zakupiony w naszym sklepie objęty jest gwarancją producenta, która obejmuje wady techniczne uniemożliwiające jego prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem używanie. Produkt objęty gwarancją podlega wymianie na nowy

  2. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  a. wymiany towaru na nowy
  b. naprawy towaru
  c. obniżenia ceny
  d. odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna

  3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

  4. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

  6. Reklamacje związane z dostawą. W przypadku niedostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmą kurierską (opóźnienie w dostawie lub zaginięcie przesyłki), proszę skontaktować się z nami telefonicznie lub poprzez e-mail:sklep@filmydvd.pl, zostanie przez nas złożona reklamacja i w przypadku zaginięcia przesyłki - Klient otrzyma zwrot pieniędzy (jeżeli zamówienie zostało opłacone kartą kredytową lub przelewem) lub zamówione produkty ponownie zostaną wysłane do Państwa - w przypadku kiedy płatność miała nastąpić przy odbiorze.

  XI. Ochrona danych osobowych

  1. Użytkownik rejestrując się na stronie www.filmydvd.pl wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie klientów oraz ich przetwarzanie przez PHI Netsale, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. PHI Netsale gromadzi informacje o Użytkowniku wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

  2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. NETSALE Krzysztof Kałuża, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10B lok.4, Nip 679-190-84-88, Regon 015799738 e-mail: sklep@filmydvd.pl

  3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

  4. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Klientów innym podmiotom, w tym podwykonawcom lub partnerom Administratora, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych..

  5. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w Sklepu i zawarcie Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży.

  6. Netsale zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w Ustawie o ochronie danych osobowych.

  XII. Promocje

  W celu uatrakcyjnienia naszej oferty skierowanej do Użytkowników będziemy organizować różnego rodzaju promocje własne oraz w oparciu o oferty Dystrybutorów. Wszelkie kwestie związane z ich organizowaniem, o ile jest to wymagane prawem, zostaną określone w odpowiednich regulaminach.

  XIII. Zmiana Regulaminu

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2016 roku i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą
  b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
  • decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub
  • orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą
  c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
  d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi

  3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży.

  4. Każdorazowo w przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

  XIV. Inne

  1. Netsale zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie tzn. zmiany opisu, dostępności, wycofanie produktu z oferty bez zmian w regulaminie.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 rok, poz.1176, z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000 rok, poz.271 z późniejszymi zmianami).

  3. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami)

  4.Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem internetowym: REGULAMIN

  Załącznik nr 1 do Regulaminu - minimalne wymagania techniczne dotyczące urządzeń komputerowych z których korzysta Użytkownik:
  a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
  b. Procesor: 1 GHz
  c. RAM: 1 GB pamięci RAM
  d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
  e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
  f. Sterowanie: klawiatura, mysz
  g. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
  h. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

  WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  NEWSLETTER

  Chcesz wiedzieć więcej niż inni, podaj nam swój adres e-mail:
  E-mail: 
  [ochrona prywatności]   zapisz

  Zapytaj sprzedawcę:

  http://www.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id=2441301&styl=1GG: 2441301

  NEWSFLASH
  POLITYKA COOKIES

  Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w sklepie internetowym filmydvd.pl
   ...
  [ wszystkie ]
  TOP 10 DVD
  INFORMACJE

   


  strona główna  |  satysfakcja gwarantowana  |  mój koszyk  |  moje konto  |  pomoc  |  regulamin  |  kontakt  
  Copyright Netsale - filmydvd.pl
  oprogramowanie sklepu: Handel, Triger Systemy Komputerowe